Anton Pointner

* 1894 Salzburg, Austria-Hungary [now Austria] | † 1949