Doris Thalmer

* 1907 Frankfurt am Main, Germany | † 1998